Regulamin

Regulamin rajdu 2018

I SPRAWY ORGANIZACYJNE

1. Organizator

 • Leniwce.pl

 • Komendant Rajdu: Mirosław Krasuski

 • Budowniczy trasy, sędzia główny: Paweł Janiak

2. Współorganizatorzy

 • Miasto Siedlce,

 • team360.pl

 

3. Patronat medialny

 

4. Termin

Sobota 29 września 2018

5. Centrum zawodów

Stanica Kajakowa – Wólka Proszewska http://www.kajaki-liwiec.pl/

 

7. Teren

Trasa rajdu przebiega w okolicach miasta Siedlce. Rzeźba terenu lekko pofałdowana i urozmaicona, wymagająca kondycji i orientacji, lasy sosnowe, mieszane o zmiennej przebieżności. Część terenu lekko podmokła.

 

II RYWALIZACJA

1. Uczestnictwo 

 1. W zawodach biorą udział- zespoły 2-osobowe.
 2. W rajdzie może uczestniczyć każdy zainteresowany.
 3. W zawodach dopuszcza się udział osób, od 16 roku życia, które przedstawią w biurze zawodów dokument tożsamości ze zdjęciem oraz zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do uprawiania sportów wytrzymałościowych z datą wystawienia nie starszą niż 6 miesięcy (lub podpiszą w biurze zawodów oświadczenie o starcie na własną odpowiedzialność i braku przeciwwskazań do startu w zawodach). W przypadku zawodników niepełnoletnich dodatkowo wymagana jest pisemna zgoda rodzica lub opiekuna ustawowego na udział w zawodach, przy czym rodzic lub opiekun zgodę tą musi podpisać osobiście w biurze zawodów.
 4. Warunkiem dopuszczenia do zawodów jest wypełnienie formularza zgłoszeniowego i dokonanie opłaty startowej.
 5. Zapoznanie się i wyrażenie zgody na przestrzeganie niniejszego Regulaminu i tym samym pełną akceptację niniejszych regulacji oraz zobowiązanie się do ich przestrzegania.
 6. Wszyscy zawodnicy przed startem muszą zostać zweryfikowani w Biurze Zawodów. Podczas weryfikacji zawodnicy muszą posiadać dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość.
 7. Warunkiem dopuszczenia do zawodów jest wypełnienie formularza zgłoszeniowego i dokonanie opłaty startowej.
 8. Zawodnicy uczestniczą w zawodach pod podaną nazwą własną zespołu lub swojego sponsora.

 

2. Zasady przeprowadzenia zawodów

 1. Zawodnicy startują jednocześnie i zmierzają do mety non stop. Uczestnicy według własnego uznania określają tempo poruszania się oraz czas i miejsca odpoczynku. Trasy  wyznaczone będa w terenie w postaci punktów kontrolnych.

 2. Droga pomiędzy punktami jest dowolna a jej wybór należy do zawodników. Niektóre fragmenty trasy to odcinki specjalne, których pokonanie (według oznaczenia na mapie lub w terenie) jest obowiązkowe. Na wybranych punktach kontrolnych uczestnicy będą mieli do wykonania zadania specjalne.

 3. Zawodnicy pokonują całą trasę samodzielnie. Obowiązuje absolutny zakaz korzystania z zorganizowanej pomocy osób trzecich.

 4. O kolejności w klasyfikacji ogólnej decyduje czas przybycia zawodnika na metę oraz wykonanie zadań specjalnych. Warunkiem klasyfikacji jest zaliczenie w komplecie wszystkich punktów kontrolnych (chyba że kara za brak PK jest opłacalna) oraz zadań specjalnych.

 

III. ZGŁOSZENIA

 

1. Formularz zgłoszeniowy

Uczestnicy zgłaszają się na zawody poprzez formularz

do 28  września 2018 roku.

 

2. Wpisowe

Wpisowe na zawody wynosi: 100 zł od zespołu płatne na konto lub 150 zł w dniu zawodów w biurze przed startem.

 

 

3. W ramach wpisowego organizatorzy zapewniają:

 • nagrody dla najlepszych zespołów w kat. MM i MIX

 • komplet map dla każdego uczestnika

 • numery startowe dla wszystkich zawodników i rowerów

 • napoje w strefie zmian

 • obsługę i niezbędny sprzęt podczas zadań specjalnych

 • zabezpieczenie medyczne

 • kolację i posiłek regeneracyjny na mecie

 

IV. TRASA RAJDU

1. Charakterystyka trasy rajdu przygodowego

 Zostanie podana na początku października 2018 na stronie wydarzenia :

 

2. Mapa

 1. Trasę rajdu uczestnicy pokonują przy użyciu mapy przygotowanej i dostarczonej przez organizatorów. Zabronione jest korzystanie z innych map.

 2. Na mapie start zaznaczony będzie trójkątem. Punkty kontrolne zaznaczone okręgami i ponumerowane w kolejności zaliczania. Punkty będą połączone linią prostą. Meta zaznaczona podwójnym okręgiem. Miejsce dokładnej lokalizacji punktu to środek okręgu.

 3. Odcinki specjalne znaczone na mapie należy pokonywać wyłącznie w wyznaczony sposób.

 

3. Punkt kontrolny (PK)

 1. Punktem kontrolnym jest biało-pomarańczowy lampion z rozsypanym na ziemi pociętym konfetti (lub inny lampion jeśli jest to zaznaczone w opisie PK) posiadający przyrząd do potwierdzania czyli perforator, lub biało czerwony kartonowy punkt kontrolny przypięty w widocznym miejscu z oznaczeniem sprayem na drzewie- widoczny ze wszystkich stron dotarcia do punktu (także opisany w opisach)

4. Potwierdzanie obecności na punktach

 1. Na części PK znajdować się będą sędziowie.

 2. Na PK bez obsady sędziowskiej uczestnicy sami dokonują potwierdzenia na karcie startowej przyrządem umieszczonym przy lampionie – perforatorem.

 3. PK bez obsady sędziowskiej ubezpieczone będą dodatkowo metalowymi linkami

 4. W przypadku braku PK prawidłowym potwierdzeniem jest pobranie jednego paska konfetti i okazanie go sędziemu na mecie.

 5. Zagubienie karty startowej lub jej zniszczenie, uniemożliwiające odczytanie potwierdzenia punktów podczas zawodów powoduje niesklasyfikowanie zespołu.

 6. Brak potwierdzenia PK nie dyskwalifikuje zespołu, za brak PK zespół otrzymuje karę czasową podaną w opisie PK.

5. Zadania specjalne

Zadania specjalne są to miejsca wymagające od uczestników specjalistycznych umiejętności. Wykonanie zadania specjalnego potwierdza sędzia perforatorem-takim jak na PK. Nieobecność na zadaniu specjalnym powoduje dyskwalifikację. Za niewykonanie lub nieprawidłowe wykonanie zadania specjalnego naliczana będzie kara czasowa 30 minut.

6. Odcinki specjalne

Odcinki specjalne są to obowiązkowe fragmenty trasy, które zespół musi pokonać według oznaczenia na mapie lub w terenie. Za niepokonanie lub nieprawidłowe pokonanie odcinka specjalnego naliczana będzie kara czasowa 60 min lub kara za niepodbicie PK (czas kary w opisie PK)

V. ZADANIA i ODCINKI SPECJALNE

1. Informacje ogólne

Zawodnicy wykonują zadania specjalne samodzielnie.

 1. Każde zadanie specjalne nadzorowane jest przez sędziów. Sędzia ma prawo nie dopuścić zawodnika do wykonania zadania lub przerwać wykonywanie zadania, gdy stwierdzi nieprawidłowe przygotowanie się lub nieprawidłowe rozpoczęcie zadania specjalnego oraz w przypadku zagrożenia zdrowia lub życia.

 2. Zawodnik wycofany przez sędziów może podejść do wykonania zadania ponownie (wcześniej poinstruowany lub przyglądając się jak to zadanie wykonują inni), ale w przypadku kolejki oczekujących, osoba ta przechodzi na koniec kolejki.

 3. Niewykonanie zadania lub wykonanie nieprawidłowe skutkuje nałożeniem na zawodnika kary czasowej.

 4. Czas pokonania zadań i odcinków specjalnych jest wliczany do łącznego czasu rajdu. W przypadku oczekiwania przez uczestnika na zwolnienie stanowisk do wykonania zadania, czas oczekiwania nie będzie odliczany od łącznego czasu pokonania trasy.

 5. O kolejności zawodników dopuszczonych do wykonywania zadań kolejność przybycie w miejsce rozpoczęcia zadania lub odcinka specjalnego.

 6. Wszystkie zadania i odcinki specjalne uczestnicy wykonują na własną odpowiedzialność.

2. Wykaz zadań specjalnych

Szczegółowe informacje po 20.09.2018 r. Szczegółowy opis zadań i odcinków specjalnych oraz sposób ich pokonania zamieszczony będzie w informatorze technicznym.

VI. ETAPY TRASY

1. Etap ORIENTEERING (Bieg na Orientację)

 1. Odcinek ten zostanie przeprowadzony w postaci scorelaufu (dowolna kolejność zaliczania punktów) lub narzuconej kolejności

2. Etap – Rowery górskie (MTBo)

 1. Etapy te uczestnicy pokonują na rowerze. Trasa rajdu przebiega po różnej nawierzchni (asfaltem, szlakami pieszymi i rowerowymi, leśnymi duktami, drogami piaszczystymi), a czasem nawet bezdrożami (nie zawsze możliwa będzie jazda na rowerze).

 2. W czasie jazdy uczestników obowiązują kaski oraz przestrzeganie przepisów ruchu drogowego.

 3. Odnalezienie punktów kontrolnych wymagać będzie dużych umiejętności precyzyjnej orientacji w terenie oraz posługiwania się mapą i kompasem.

 4. W razie usterki rowerów, zespoły nie mogą korzystać z pomocy z zewnątrz, usterkę muszą usunąć we własnym zakresie.

 5. Na punktach kontrolnych zawodnicy muszą pojawić się z rowerami.

 6. Dokładne miejsce zdawania rowerów (strefy zmian) zostaną podane na mapie oraz podczas konferencji technicznej. Po zakończonej jeździe rowery należy pozostawić w wyznaczonym miejscu w strefie zmian.

3. Etap kajakowy (kajak)

 1. Odcinek ten zostanie przeprowadzony na rzece Liwiec, narzucona kolejność PK.

 2. Podczas etapu kajakowego obowiązkowe jest pływanie w kamizelkach ratunkowych – oraz w kaskach niezbędnych na późniejszy etap rowerowy (nie dotyczy tych którzy maja dodatkowy kask na etap rolkowy).

4. Etap rolkowy (rolki)

 1. Etap rolkowy odbędzie się przy normalnym ruchu pojazdów ( niewielki ruch)

 2. Na tym etapie obowiązuje ruch prawostronny.

 3. Obowiązkowe wyposażenie : rolki i kask ( chyba ze ktoś pokonuje etap pieszo), migające światło czerwone z tyłu i białe ciągłe lub migające z przodu.

 4. Można używać kijków.

 VII. WYPOSAŻENIE UCZESTNIKÓW

1. Wszystkie etapy

 1. wyposażenie obowiązkowe zawodnika:

 2. 1 x folia NRC (min. 200 x 150 cm)

 3. 1 x paszport lub dowód osobisty

 4. 1 xtelefon komórkowy, numer startowy na rowerze, kasku ewentualnie plecaku. (nie dotyczy TP 50)

2. Etapy rowerowe – wymagany sprzęt na odcinki rowerowe dla każdego uczestnika:

 1. 1x sprawny technicznie rower górski

 2. 1x tylne (czerwone) oświetlenie

 3. 1x kask rowerowy

 4. 1x światło białe przednie

Opcjonalnie zapasowa dętka i sprzęt do naprawy.

3. Etapy kajakowe- wymagany sprzęt na odcinki kajakowe dla każdego uczestnika:

 1. 1x kamizelka ratunkowa na osobę ( zapewnia organizator)

4. Etapy rolkowe- wymagany sprzęt na odcinki rolkowe dla każdego uczestnika:

 1. 1x rolki

 2. 1 x kask

 3. 1x światło czerwone migające z tyłu ( plecak lub kask) białe światło przód – kask

3. Etapy specjalne, i zadania specjalne

Sprzęt zapewnia organizator.

VIII. STREFY ZMIAN (PRZEPAKI)

Szczegóły na mapce

IX. LIMIT CZASU

1. Limit czasu na pokonanie trasy rajdu wynosi 15 godz.  – 07:00 – 22:00

 

X. KARY CZASOWE I DYSKWALIFIKACJA

1. Kary czasowe dla zawodnika naliczane będą za:

 1. Niewykonanie lub nieprawidłowe wykonanie zadania specjalnego – 2 godziny

 2. Za niepokonanie lub nieprawidłowe pokonanie odcinka specjalnego – 1 godzina

 3. Za zgubienie lub użyczanie wyposażenia obowiązkowego – 30 minut

 4. Za brak numeru startowego – 1 godzina (obowiązuje numer naklejony na kasku oraz numer na rowerze, dla TP numer przypięty z przodu)

 5. Za brak Punktu Kontrolnego kara czasowa podana w opisach PK

 6. Po godzinie 22:00 każde rozpoczęte 10 minut spóźnienia na metę zostaje przeliczone na 20 min. kary. Czyli przybycie o godzinie 22:11 dodaje wam do czasu zawodów 40 min kary !!!!.

2. Kary czasowe doliczone będą do czasu pokonania trasy po przybyciu zawodnika na metę.

3. Dyskwalifikacja zawodnika może również nastąpić:

 1. w przypadku stwierdzenia przez obsługę medyczną niezdolności do kontynuacji wysiłku,

 2. w przypadku stwierdzenia złamania przepisów niniejszego regulaminu.

 

XI. ZASADY KLASYFIKACJI

 1. Jedynym kryterium klasyfikacji zawodników jest czas pokonania całej trasy., brak PK powoduje doliczenie do czasu rywalizacji – kary z opisu.

XII. REZYGNACJA

 1. W przypadku wycofania się zawodnika, zobowiązany jest on do niezwłocznego powiadomienia o tym organizatora, lub sędziego głównego telefonicznie.

 2. Zawodnik, który schodzi z trasy (rezygnacja, dyskwalifikacja, zagubienie) musi na własną rękę wrócić do bazy głównej lub po kontakcie z organizatorem zostanie zabrany z trasy – w miarę możliwości..

XIII. BEZPIECZEŃSTWO

 1. Wszyscy uczestnicy Rajdu Przygodowego „Lenie w Terenie” przestrzegać muszą zasad ustalonych przez Organizatora i muszą posiadać cały wymagany sprzęt.

 2. Podczas odprawy technicznej uczestnicy zostaną poinformowani o wszystkich możliwych niebezpieczeństwach oraz procedurach postępowania w razie wypadku.

 3. Każdy uczestnik zobowiązany jest do posiadania przez cały rajd przynajmniej jednego sprawnego telefonu komórkowego.

 4. Numery telefonów do organizatorów oraz służb specjalistycznych znajdować się będą w informacjach dla zawodników oraz zaprezentowane zostaną podczas odprawy technicznej.

 5. Każdy zawodnik zobowiązany jest do udzielenia pomocy drugiemu zawodnikowi w razie wypadku.

 6. W czasie trwania rajdu może być przeprowadzana kontrola obowiązkowego sprzętu oraz kontrola kart startowych na trasie w celu uniknięcia skrócenia trasy.

 XIV. ŻYWIENIE NA TRASIE

W bazie rajdy będzie udostępniona woda pitna, oraz odpowidni bufet

 1. Zawodnicy mogą na trasie uzupełniać napoje i żywność w napotkanych sklepach lub punktach gastronomicznych. Organizator nie bierze odpowiedzialności za godziny ich otwarcia i zaopatrzenie.

 2. Zabronione jest korzystanie z zorganizowanej pomocy w przygotowywaniu posiłków.

 XV. ZAKAZY I OBOWIĄZKI

 1. Uczestnicy pokonują całą trasę samodzielnie. Na dozwolonych środkach transportu. Obowiązuje absolutny zakaz korzystania z zorganizowanej pomocy osób trzecich.

 2. Obowiązuje zakaz korzystania z jakichkolwiek niedopuszczonych przez organizatorów środków transportu podczas pokonywania trasy. Wszystkie odcinki trasy, gdzie istnieje możliwość wykorzystania transportu, będą obserwowane przez sędziów. Stwierdzenie złamania tego zakazu spowoduje dyskwalifikację,

 3. Obowiązuje kategoryczny zakaz rozpalania ognisk w lesie i jego pobliżu.

 4. Obowiązuje nakaz przestrzegania zasad poruszania się po drogach publicznych, przepisów ruchu drogowego i ppoż.

 5. Obowiązuje zakaz poruszania się po uprawach rolnych, szkółkach leśnych i terenach prywatnych.

 6. Nie można korzystać z GPS

 XVI. PROTESTY

 1. Protesty w formie pisemnej można składać na ręce Sędziego Głównego zawodów najpóźniej 1 godzinę po przybyciu na metę.

 2. W przypadku odrzucenia protestu wadium przepada na rzecz organizatora.

XVII.OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Dane osobowe uczestników rajdu będą przetwarzane w celach przeprowadzenia imprezy, wyłonienia zwycięzcy i przyznania, wydania, odbioru i rozliczenia nagrody.

 2. Dane osobowe uczestników rajdu  będą wykorzystywane zgodnie z warunkami określonymi w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r., Nr 101 poz. 926). Administratorem danych osobowych jest Organizator.

 3. Przetwarzanie danych, o których mowa w ustępie 1 niniejszego paragrafu w związku z udziałem w rajdzie obejmuje także publikację imienia i nazwiska uczestnika wraz z nazwą miejscowości, w której zamieszkuje – w każdy sposób, w jaki publikowany lub rozpowszechniany będzie projekt.

 4. Uczestnik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.

 5. Podanie danych osobowych oraz wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest dobrowolne, lecz ich niepodanie lub brak zgody na ich przetwarzanie uniemożliwia udział w rajdzie. Przez przekazanie do organizatora, prawidłowo wypełnionego i podpisanego formularza zgłoszeniowego uczestnik wyraża zgodę i zezwala na wykorzystanie podanych przez niego danych osobowych na potrzeby przesłania do uczestnika informacji o przyszłych imprezach, na wewnętrzne potrzeby administracyjne i analityczne, zgodnie z ustawą o ochronie o danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r., Dz. U. nr 33, poza 883. Uczestnikowi przysługuje prawo do wycofania takiej zgody i może to zrobić w dowolnym momencie kierując korespondencję na adres organizatora.

 6. Wszystkie informacje dotyczące uczestników uzyskane przez organizatora i zawarte w formularzu zgłoszeniowym zostaną zapisane w sposób elektroniczny i w każdym wypadku będą wykorzystywane zgodnie z ustawą o ochronie o danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r, dziennik ustaw nr 133, poza 883. Dane osobowe zawodnika mogą być przekazywane przez Administratora podmiotom z nim współpracującym przy realizacji zawodów.

 XVIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Przepisy mogą ulec zmianie przed rozpoczęciem rajdu, o czym uczestnicy zostaną poinformowani.

 2. Regulamin obowiązuje wszystkie osoby związane z rajdem, tj. organizatorów, uczestników, prasę, obserwatorów, osoby towarzyszące, itp.

 3. Uczestnicy ponoszą pełną odpowiedzialność za przestrzeganie zasad bezpieczeństwa podczas wykonywania zadań i pokonywania trasy.

 4. Uczestnicy startują na własną odpowiedzialność i ryzyko.

 5. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za szkody i czyny uczestników oraz osób trzecich.

 6. Organizatorzy nie zapewniają transportu dla zawodników, które przerywają rywalizację na trasie.

 7. Wszyscy uczestnicy startując w zawodach wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych do celów związanych z realizacją zawodów oraz do celów marketingowych organizatorów, patronów medialnych i sponsorów.

 8. Wszystkie sprawy sporne rozpatrywać będzie komisja sędziowska.

 9. Odbiór wszystkich nagród może nastąpić wyłącznie podczas kończącej zawody ceremonii wręczenia nagród.

 10. Sędziowie mogą stosować upomnienia, kary czasowe oraz dyskwalifikację w przypadku naruszeń postanowień regulaminu lub niesportowe zachowanie w trakcie zawodów. Szczegóły zostaną podane na odprawie technicznej.

 11. Organizator nie odpowiada za rzeczy zgubione w trakcie imprezy

 12. Ostateczna interpretacja regulaminu należy do organizatora.

 13. W sprawach nieobjętych regulaminem rozstrzyga organizator.

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
1. Administratorem danych osobowych uczestników Imprezy (zawodników) jest Stowarzyszenie Leniwce.pl
2. Dane osobowe uczestników Imprezy przetwarzane będą w celach organizacji i przeprowadzenia zawodów; wyłonienia zwycięzcy; przyznania, wydania, odbioru i rozliczenia nagrody oraz innych czynności związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą i nie będą udostępniane innym podmiotom za wyjątkiem podmiotów biorących w organizacji Imprezy i w celach związanych tylko i wyłącznie z organizacją Imprezy.
3. Uczestnik posiada prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych osobowych oraz wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji wskazanych wyżej celów. Niepodanie danych lub brak zgody na ich przetwarzanie uniemożliwia udział w Imprezie. Informujemy, że wyrażona zgoda może zostać w każdym czasie odwołana, ale jej cofnięcie nie jest jednoznaczne ze zwrotem opłaty startowej.
4. Dane osobowe uczestników Imprezy tj. imię, nazwisko, numer PESEL, miejsce zamieszkania, e-mail, numer telefonu będą wykorzystywane tylko i wyłącznie w celu realizacji Imprezy, zgodnie z warunkami określonymi w Ustawie o ochronie danych osobowych.
5. Przetwarzanie danych uczestników, w związku z udziałem w Imprezie, obejmuje także publikację imienia i nazwiska, roku urodzenia wraz z nazwą miejscowości, w której zamieszkuje – w każdy sposób, w jaki publikowany będzie projekt.


WIZERUNEK

1. Organizator zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia z każdym z uczestników wywiadu, robienia mu zdjęć i filmowania na potrzeby reklamowe, promocyjne, wykorzystania w Internecie lub w transmisjach radiowo-telewizyjnych.
2. Organizator zastrzega sobie prawo do nieodpłatnego wykorzystywania na całym świecie wszelkich zdjęć, materiałów filmowych, wywiadów i nagrań dźwiękowych przedstawiających uczestników biegu. Mogą one być wykorzystane przez Organizatora poprzez umieszczanie na nośnikach typu CD-Rom, DVD, w katalogach oraz mediach, na stronach internetowych, w gazetach i na wystawach, jak również na potrzeby promocyjno – reklamowe związane z działalnością prowadzoną przez Organizatora.
3. Uczestnicy Imprezy (zawodnicy) wyrażają zgodę na nieodpłatne, niewyłączne i nieograniczone w czasie użycie na całym świecie ich wizerunku utrwalonego w formie fotografii lub zapisu video na następujących polach eksploatacji: nagrywanie i powielanie utrwalonego wizerunku za pomocą powszechnie stosowanych technik, rozpowszechnianie i powielanie utrwalonego wizerunku w dowolnej formie, kopiowanie utrwalonego wizerunku do pamięci komputera oraz do sieci multimedialnej, zamieszczanie i publikowani utrwalonego wizerunku na stronach internetowych, w prasie, na plakatach i billboardach, publiczne wystawienie, wyświetlenie, odtwarzanie, nadawanie i reemitowanie utrwalonego wizerunku, jak również upublicznianie go formie dostępnej dla każdego, w każdym miejscu i w każdym czasie, emisja utrwalonego wizerunku w przekazach telewizyjnych i radiowych, publikowanie fotografii z wizerunkiem uczestników wykonanych podczas wydarzenia.
4. Organizatorowi przysługuje prawo do udostępniania (w tym kopiowania) sponsorom i oficjalnym partnerom wszystkich fotografii i zapisów video z wizerunkiem uczestników celem promocji sponsorów i oficjalnych partnerów w kontekście ich uczestnictwa w Imprezie.


X. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

1. Reklamacje, dotyczące spraw związanych Imprezą, należy składać na piśmie wraz z uzasadnieniem na adres: Stowarzyszenia Leniwce.pl
2. Reklamacje przesłane po upływie terminu określonego w ustępie 1 niniejszego paragrafu nie będą rozpatrywane.
3. Reklamacje dotyczące Imprezy rozpatrywane będą w terminie 30 dni od dnia ich otrzymania.
4. Decyzja Organizatora w sprawie reklamacji dotyczących Imprezy będzie ostateczna.


XI. UWAGI KOŃCOWE

1. Wszystkich uczestników Imprezy obowiązuje niniejszy regulamin.
2. Na miejsce zawodów zabrania się wnoszenia środków odurzających, nielegalnych substancji podnoszących wydajność fizyczną oraz alkoholu. Uczestnikom zabrania się zażywania takich środków i substancji zarówno przed, jak i podczas zawodów, pod groźbą wykluczenia z nich. W wypadku stwierdzenia, że uczestnik narusza powyższy zakaz, organizator zastrzega sobie możliwość niedopuszczenia go do udziału w zawodach lub wykluczenia go w trakcie.
3. Organizator nie odpowiada za rzeczy zgubione w trakcie imprezy.
4. W przypadku kradzieży bądź uszkodzenia sprzętu, każdy uczestnik zobowiązany jest do zgłoszenia tego faktu przedstawicielowi Organizatora
5. Wyniki będą opublikowane na stronie internetowej imprezy oraz przekazane do informacji mediów.
6. Organizator zastrzega sobie prawo odwołania imprezy bez podawania przyczyn.
7. Organizator ma prawo do zmian zasad zawartych w regulaminie pod warunkiem poinformowania wszystkich uczestników o tych zmianach (w tym za pośrednictwem wskazanego w formularzu zgłoszeniowym maila) lub podczas odprawy przed startem.
8. Organizatorowi przysługuje wyłączne prawo do wiążącej i ostatecznej interpretacji postanowień regulaminu.
9. W sprawach nieobjętych regulaminem rozstrzyga Organizator.